Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Aktuality


Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov IVSP, ktoré otvára v 1. polroku 2020 sticky icon

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
dovoľujem si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré plánujeme otvoriť v 1. polroku 2020:

  • Supervízia v pomáhajúcich profesiách
  • Terapeutické techniky, modul: Využitie arteterapie v sociálnych službách

Názov projektu: Profesionalizácia ako predpoklad efektívnej pomoci pri začleňovaní osôb ohrozených sociálnym vylúčením

Prijímateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Názov projektu: Profesionalizácia ako predpoklad efektívnej pomoci pri začleňovaní osôb ohrozených sociálnym vylúčením
Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Sprostredkovateľský orgán: Implementačná agentúra MPSVaR SR
Odkaz na riadiaci orgán: www.esf.gov.sk; www.mv.gov
Operačný program: Ľudské zdroje
Konkrétny cieľ: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Obdobie realizácie projektu: január 2019 – december 2020
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj

Objednajte sebe a zamestnancom kurzy v Inštitúte ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov na rok 2020

Objednajte sebe a zamestnancom kurzy v Inštitúte ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov na rok 2020. Sledujte ponuku akreditovaných kurzov na novom Facebooku IVSP.

Vzdelávacie aktivity vykonávame v našich priestoroch v mestách:
- Bratislava
- Partizánske
- Banská Bystrica
- Prešov

Vzdelávanie sa primárne realizuje v Bratislave. V prípade, že sa naplní min. počet účastníkov 12, otvoríme kurz v Partizánskom, Banskej Bystrici, Prešove alebo kdekoľvek na Slovensku.

Kurzy v Bratislave prebiehajú na adrese:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, pracovisko Polianky
Pod brehmi 5317/6, 841 01 Karlova Ves

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov
WWW: http://www.ivsp.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ivsp.sk

Etický kódex supervízie

Etický kódex supervízie vznikol z požiadavky supervízorov, účastníkov supervízneho výcviku a odberateľov supervízie. Jeho ašpiráciou je skvalitnenie eticky citlivej praxe výkonu supervízie. Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov odporúča, aby tento kódex bol súčasťou supervízneho kontraktu resp. komplexného programu supervízie v organizácii.

Vedecko-odborný internetovým recenzovaný a indexovaný časopis - sociálna práca, sociálne služby, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.sk

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.