Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov IVSP, ktoré otvára v 1. polroku 2020


Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
dovoľujem si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré plánujeme otvoriť v 1. polroku 2020:

  • Špecializované sociálne poradenstvo
  • Supervízia v pomáhajúcich profesiách
  • Mediátor
  • Terapeutické techniky, moduly: Využitie arteterapie v sociálnych službách
  • Manažment kvality v sociálnych službách
  • Socioterapia

Informácie k jednotlivým akreditovaným programom:

Špecializované sociálne poradenstvo

Rozsah vzdelávania: 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni)

Prvá časť vzdelávania: 26. - 28.2.2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalší termín vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 26.2.2020 o 9,00 h

Miesto konania: Pod Brehmi 4/A, Bratislava Dúbravka (Polianky)

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Vstupné vzdelanie:
Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Účastnícky poplatok: 480,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Rozsah vzdelávania: 240 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h

Prvá časť vzdelávania: 12. - 14.02.2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 12.02.2020 o 9,00 h

Miesto konania: Pod Brehmi 4/A, Bratislava Dúbravka (Polianky)

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje problém sociálneho klienta a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci so sociálnym klientom, riadiť poradcu k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci so sociálnym klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi poradcom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu klienta a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami. Ovláda neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperáciu medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie, štýly supervízie pri supervidovaní poradcu a lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese.

Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v humanitne zameranom študijnom odbore ( sociálna práca, psychológia, sociológia, špeciálna a liečebná pedagogika...),
- absolvovaný sociálno – psychologický výcvik v rozsahu 160 hodín (uznáva sa a započítava sa aj výcvik absolvovaný na VŠ),
- odborná prax minimálne 5 rokov v sociálnej oblasti.

Účastnícky poplatok: 650,00 Eur akcia 590,00 Eur* - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Mediátor

Rozsah vzdelávania: 200 hodín

Prvá časť vzdelávania: 19. - 21.03.2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 19.03.2020 o 9,00 h

Miesto konania: Pod Brehmi 4/A, Bratislava Dúbravka (Polianky)

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou základné vedomosti a zručnosti z jednotlivých oblastí mediácie. Vzdelávanie je zamerané na základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a pravidiel správania sa mediátora. Absolvent získa osobitné kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení. Ovláda spisovanie zmlúv a vie po právnej a administratívnej stránke zabezpečiť agendu spojenú s výkonom mediácie.

Vstupné vzdelanie: - minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania Mediátor a získaní II. stupňa VŠ sa môže účastník dať zapísať do zoznamu mediátorov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Účastnícky poplatok: na tento termín kurzu je akcia na cenu kurzu 450,00 Eur - možnosť úhrady na splátky.
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Terapeutické techniky, modul: Využitie arteterapie v sociálnych službách

Rozsah vzdelávania: 90 hodín

Prvá časť vzdelávania: 06. – 08.02.2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalší termín vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 06.02.2020 o 9,00 h

Miesto konania: Pod Brehmi 4/A, Bratislava Dúbravka (Polianky)

Profil absolventa po ukončení:
Absolvent/ka modulu získa základné teoretické vedomosti z oblasti využitia prvkov arteterapie v sociálnej práci. Bude disponovať praktickými zručnosťami pre využitie prvkov arteterapie v praxi pomoci sociálnemu klientovi, rodine, komunite. Prostredníctvom výtvarných prvkov dokáže zistiť príčiny vzniku, charakter a rozsah problémov pre následné poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci, zlepšiť sociálnu komunikáciu, nepriaznivú životnú situáciu, zvyšovať kvalitu života sociálneho klienta.

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Účastnícky poplatok: 340,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Manažment kvality v sociálnych službách

Rozsah vzdelávania: 120 hodín
Prvá časť vzdelávania: 04. - 06.02.2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 04.02.2020 o 9,00 h

Miesto konania: Pod Brehmi 4/A, Bratislava Dúbravka (Polianky)

Profil absolventa po ukončení:
Vedomosti:
Absolvent/ka VP získa základný prehľad a všeobecné vedomosti z oblasti manažérstva kvality, procesného riadenia, bude vedieť uplatniť manažérstvo kvality pri poskytovaní sociálnych služieb a vytvoriť systém riadenej dokumentácie podmienok kvality v zmysle zákona o sociálnych službách.

Zručnosti:
Absolvent/ka získa zručnosti aplikovať zásady manažérstva kvality v rámci riadenia, popísať a riadiť procesy v zariadení sociálnych služieb, vytvoriť a riadiť dokumentáciu podmienok kvality.
Kompetencie:
Absolvent/ka na základe získaných vedomostí a zručností bude pripravený/á na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách a viesť tím pracovníkov a užívateľov sociálnych služieb v procese skvalitňovania sociálnych služieb.
Uplatnenie:
Absolvent/ka VP môže pôsobiť ako manažér/ka kvality v sociálnych službách, koordinovať proces manažérstva kvality v zariadení sociálnych služieb.

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných odboroch zameraných na prípravu pracovníkov pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, psychológia, pedagogika, andragogika, právo, teológia, medicína a pod.) alebo manažment.

Účastnícky poplatok: 390,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

SOCIOTERAPIA

v spolupráci so Spoločnosťou pre rozvoj sociálnej práce

Odborný garant: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.

Rozsah vzdelávania: 480 hodín (vzdelávanie sa bude realizovať v 3 dňových blokoch, celkovo 10 stretnutí)

Prvá časť vzdelávania: 29. - 31.01.2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 29. – 31.01.2020 o 9,00 h

Miesto konania: Prievidza

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu vie využívať nové a efektívne prístupy, identifikovať potenciál sociálneho prostredia a využívať faktory sociálneho prostredia na zlepšovanie sociálneho fungovania a kvality života klientov. Získa odborné vedomosti z oblasti socioterapie s využitím sociologických, systémových, sociálno-ekologických a humanisticko-existenciálnych teórií. Získa zručnosti pre vedenie individuálnej, rodinnej, skupinovej a komunitnej socioterapie. Vie prakticky využívať interpersonálnu dynamiku s prihliadaním na intrapsychické procesy, stratégie a metódy alternatívneho riešenia konfliktov. Dokáže identifikovať a aktivovať zdroje klienta, jeho sociálneho okolia a využívať synergický efekt rodiny, skupiny a komunity.
Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia alebo v inom študijnom odbore, ktorému zodpovedá výkon pomáhajúcej profesie resp. riadenie odborných pracovníkov,
- trojročná práca s klientom v pomáhajúcich profesiách,
- potvrdenie o absolvovaní supervízie pod vedením akreditovaného supervízora (minimálne 5 hodín),
- krátky vstupný pohovor.

Účastnícky poplatok: 95,00 Eur/jeden 3 dňový blok akcia 90,00 Eur*/jeden 3 dňový blok
Poplatok je možné hradiť v splátkach. Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Všeobecné informácie

Počet prihlásených je limitovaný.
Minimálny počet účastníkov je 12 osôb.
Uhradený účastnícky poplatok sa v prípade Vašej neúčasti nevracia.
IVSP si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávania z dôvodu nízkeho počtu prihlásených, zmenu termínu konania, resp. odmietnutie záujemcov prihlásených po naplnení maximálneho počtu účastníkov. Záujemcom, ktorí sa z tohto dôvodu vzdelávania nezúčastnia bude ponúknutý náhradný termín alebo im bude zaplatený poplatok vrátený.
Stravné, cestovné, ubytovanie si hradí každý účastník vzdelávacej aktivity sám.

V prípade záujmu o niektorý z uvedených vzdelávacích programov je potrebné vyplnenú prihlášku (viď príloha) zaslať na mailovú adresu: institut4@gmail.com. Na uvedenú mailovú adresu je možno smerovať otázky a nejasnosti.

S úctou

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
riaditeľ IVSP

Viac informácií v prílohách:
Ponuka vzdelávania v PDF: https://www.prohuman.sk/files/Ponuka_na_vzdelavanie_1polrok_2020.pdf
Prihláška (.doc): https://www.prohuman.sk/files/Prihlaska_IVSP_2020.doc

Tags

Kalendár konferencií

Ponuku konferencií na rok 2020 postupne pripravujeme.


Vedecko-odborný internetovým recenzovaný a indexovaný časopis - sociálna práca, sociálne služby, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.sk

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.