Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Akreditované programy


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov realizuje akreditované vzdelávanie v týchto vzdelávacích programoch:

  • Špecializované sociálne poradenstvo
  • Supervízia v pomáhajúcich profesiách
  • Manažment kvality v sociálnych službách
  • Mediátor
  • Rodinná mediácia
  • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA, PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIA, DRAMATOTERAPIA, TERAPIA HROU, TANEČNÁ A POHYBOVÁ TERAPIA
  • Sociálna kuratela

Informácie k jednotlivým akreditovaným programom:

Špecializované sociálne poradenstvo

Rozsah vzdelávania: 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni)

Vstupné vzdelanie:
Minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Rozsah vzdelávania: 240 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h

Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v humanitne zameranom študijnom odbore ( sociálna práca, psychológia, sociológia, špeciálna a liečebná pedagogika...),
- absolvovaný sociálno – psychologický výcvik v rozsahu 160 hodín (uznáva sa a započítava sa aj výcvik absolvovaný na VŠ),
- odborná prax minimálne 5 rokov v sociálnej oblasti,
- krátky vstupný pohovor.

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje problém sociálneho klienta a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci so sociálnym klientom, riadiť poradcu k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci so sociálnym klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi poradcom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu klienta a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami. Ovláda neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperáciu medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie, štýly supervízie pri supervidovaní poradcu a lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese.

Mediátor

Rozsah vzdelávania: 200 hodín (5 stretnutí po 4 dni)

Vstupné vzdelanie: - minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania Mediátor a získaní II. stupňa VŠ sa môže účastník dať zapísať do zoznamu mediátorov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou základné vedomosti a zručnosti z jednotlivých oblastí mediácie. Vzdelávanie je zamerané na základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a pravidiel správania sa mediátora. Absolvent získa osobitné kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení. Ovláda spisovanie zmlúv a vie po právnej a administratívnej stránke zabezpečiť agendu spojenú s výkonom mediácie.

Rodinná mediácia

Rozsah vzdelávania: 60 hodín (2 stretnutia po 3 dni)

Profil absolventa: absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a vie sa orientovať v právnych predpisoch rodinného práva. Vie aplikovať právne normy do oblasti rodinnej mediácie pri výkone mediačnej činnosti. Ovláda spisovanie zmlúv a vie po právnej a administratívnej stránke zabezpečiť agendu spojenú s výkonom rodinnej mediácie.Vie sa orientovať v problematike sociálno-právnej ochrany detí, psychológie dieťa, vie identifikovať najlepší záujem dieťaťa.

Vstupné vzdelanie:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- absolventka/absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu „mediátor“.

Terapeutické techniky, modul: ERGOTERAPIA

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni, druhé stretnutie 4 dni)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Cieľ vzdelávacej aktivity je sprostredkovať kombinovanou formou vzdelávania základné vedomosti o ergoterapii a ergoterapeutických činnostiach, ako aj základných pojmoch používaných pri ich využití. Účastník sa prostredníctvom praktických cvičení a ukážok oboznámi s možnosťou efektívneho využitia ergoterapie v poradenskej a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami. Modul poskytne účastníkovi širší pohľad na využitie ergoterapie s terapeutickým zameraním. Využitie ergoterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi problémami.

Terapeutické techniky, modul: ARTETERAPIA

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni, druhé stretnutie 4 dni)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou vzdelávania základné vedomosti o arteterapii a arteterapeutických technikách, ako aj základných pojmoch používaných pri ich využití. Poslucháči sa oboznámia s teoretickými rámcami arteterapie, prostredníctvom praktických cvičení bude poukázané na možnosti efektívneho využitia arteterapie v poradenskej a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami. Využitie arteterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi problémami.

Manažment kvality v sociálnych službách

Rozsah vzdelávania: 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)

Profil absolventa po ukončení:
Vedomosti:
Absolvent/ka VP získa základný prehľad a všeobecné vedomosti z oblasti manažérstva kvality, procesného riadenia, bude vedieť uplatniť manažérstvo kvality pri poskytovaní sociálnych služieb a vytvoriť systém riadenej dokumentácie podmienok kvality v zmysle zákona o sociálnych službách.
Zručnosti:
Absolvent/ka získa zručnosti aplikovať zásady manažérstva kvality v rámci riadenia, popísať a riadiť procesy v zariadení sociálnych služieb, vytvoriť a riadiť dokumentáciu podmienok kvality.
Kompetencie:
Absolvent/ka na základe získaných vedomostí a zručností bude pripravený/á na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách a viesť tím pracovníkov a užívateľov sociálnych služieb v procese skvalitňovania sociálnych služieb.
Uplatnenie:
Absolvent/ka VP môže pôsobiť ako manažér/ka kvality v sociálnych službách, koordinovať proces manažérstva kvality v zariadení sociálnych služieb.

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných odboroch zameraných na prípravu pracovníkov pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, psychológia, pedagogika, andragogika, právo, teológia, medicína a pod.) alebo manažment.

Sociálna kuratela

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov pri VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave v zmysle Nariadenia Vlády SR 5/2016 Z.z. z 9. decembra 2015, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov akreditoval prostredníctvom Akreditačnej komisie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre oblasť vzdelávania, špecializačný vzdelávací program pod názvom „Sociálna kuratela“. Ide o vzdelávací program špecializačného štúdia sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú alebo majú záujem pracovať v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Osvedčenie o akreditácii k špecializačnému vzdelávaciemu programu „Sociálna kuratela“ nám bolo udelené Akreditačnou komisiou ministerstva pre oblasť vzdelávania dňa 24.8.2017.

Rozsah vzdelávania: 230 hodín
Absolventi vzdelávania si rozšíria teoretické vedomosti o príčinách vzniku, vývine sociálno-patologických javov (SPJ) a sociálno-ekonomických problémov (SEP) v súčasnej spoločnosti Získajú a rozšíria si vedomosti o negatívnych dôsledkoch týchto nežiaducich javov na jedinca, jeho rodinu a širšie spoločenské prostredie. Taktiež získajú a rozšíria si vedomosti o aktuálnych medzinárodných, národných právnych predpisoch a strategických dokumentoch náležiacich k jednotlivým oblastiam SPJ a SEP. Prehĺbia si vedomosti o metódach, technikách a aktuálnych prístupoch sociálnej práce vzhľadom na vyššie uvedené javy. Okrem centrovaných obsahových rámcov zameraných na sociálnu kuratelu, absolventi si osvoja poznatky spolupracujúcich disciplín a odborov, poznatky o národných dávkových schémach, sociálnych službách, službách zamestnanosti, základoch kultúrnej a sociálnej antropológie a zdravotných rizikách práce sociálneho kurátora.

Absolventi budú po ukončení akreditovaného vzdelávania disponovať sociálnymi spôsobilosťami a praktickými zručnosťami k tomu, aby boli schopní komplexne posudzovať
a diagnostikovať prítomnosť sociálno-patologického a rizikového správania dieťaťa a dospelej osoby, budú vedieť poskytovať odbornú intervenciu, využívať primerané metódy a techniky sociálnej práce. Budú schopní uplatňovať relevantné právne predpisy a aplikovať ich pri riešení sociálnych kolízií. V rámci osobnostných predpokladov budú schopní efektívne narábať so sebareguláciou a profesijným rozvojom.

Absolventi budú schopní kompetentného konania v troch oblastiach výkonu činností:
a) ako sociálni pracovníci budú schopní náležite aplikovať metódy a techniky sociálnej práce na konkrétnu cieľovú skupinu klientov, budú schopní pripraviť, realizovať a vyhodnocovať individuálny plán sociálnej intervencie; budú schopní eticky a kultúrne senzitívnej práce;
b) ako sociálni kurátori budú pripravení účinne a efektívne vykonávať opatrenia SPODaSK zadefinované príslušnou legislatívou a koncepčnými dokumentmi. Dokážu iniciovať, organizovať a koordinovať komplexnú pomoc klientom v interdisciplinárnej spolupráci s ďalšími profesiami a inštitúciami pomoci využívajúc pritom osobné, rodinné a komunitné zdroje takým spôsobom, ktorý bude posilňovať a aktivovať odberateľov sociálnej pomoci k aktívnej účasti na pozitívnej zmene od pomoci k svojpomoci;
c) ako profesionáli budú schopní svoju prácu náležite dokumentovať a zabezpečovať nevyhnutné administratívne úkony.

Uplatnenie absolventov:
Absolvovanie špecializačného vzdelávacieho programu je podmienkou pre získanie osobitného kvalifikačného predpokladu pre výkon opatrení sociálnej kurately detí a plnoletých fyzických osôb v rámci činnosti špecializovanej štátnej správy, najmä na oddeleniach SPODaSK na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho absolvovanie však otvorí možnosti ďalšieho uplatnenia pre zamestnancov zariadení SPODaSK, so zameraním na deti a mladých dospelých so sociálno-patologickým správaním, ale aj v mimovládnom sektore či samospráve pri práci s deťmi, mladistvými a plnoletými osobami, u ktorých sa prejavujú sociálno-patologické formy správania alebo sociálno-ekonomické problémy alebo iné nežiadúce prejavy v správaní a sociálnych vzťahoch podmienené nepriaznivými sociálno-ekonomickými problémami.

Vstupné vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské) v študijnom odbore sociálna práca v súlade s ustanoveniami zákona č. 219/2014 Z. z.

Vedecko-odborný internetovým recenzovaný a indexovaný časopis - sociálna práca, sociálne služby, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.sk

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.