Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Akreditované programy


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov realizuje akreditované vzdelávanie v týchto vzdelávacích programoch:

 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách
 • Manažment kvality v sociálnych službách
 • Mediátor
 • Rodinná mediácia
 • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA, PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIA, DRAMATOTERAPIA, TERAPIA HROU, TANEČNÁ A POHYBOVÁ TERAPIA
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Krízová intervencia
 • Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou
 • Misijná a rozvojová spolupráca
 • Základy sociálnej práce
 • Sociálna práca so seniormi
 • Terénna sociálna práca a streetwork

Vzdelávanie sa realizuje vo Vzdelávacom a rozvojovom stredisku Bl. Matky Terezy, Dolná Krupej, ktoré je vysunutým pracoviskom VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o. Bratislava.

Niektoré vzdelávacie programy sa budú realizovať aj na pracoviskách VŠ a to v Banskej Bystrici a v Prešove.

Informácie k jednotlivým akreditovaným programom:

Špecializované sociálne poradenstvo

Rozsah vzdelávania: 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni)

Vstupné vzdelanie:
Minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Rozsah vzdelávania: 240 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h

Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v humanitne zameranom študijnom odbore ( sociálna práca, psychológia, sociológia, špeciálna a liečebná pedagogika...),
- absolvovaný sociálno – psychologický výcvik v rozsahu 160 hodín (uznáva sa a započítava sa aj výcvik absolvovaný na VŠ),
- odborná prax minimálne 5 rokov v sociálnej oblasti,
- krátky vstupný pohovor.

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje problém sociálneho klienta a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci so sociálnym klientom, riadiť poradcu k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci so sociálnym klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi poradcom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu klienta a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami. Ovláda neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperáciu medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie, štýly supervízie pri supervidovaní poradcu a lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese.

Mediátor

Rozsah vzdelávania: 200 hodín (5 stretnutí po 4 dni)

Vstupné vzdelanie: - minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania Mediátor a získaní II. stupňa VŠ sa môže účastník dať zapísať do zoznamu mediátorov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou základné vedomosti a zručnosti z jednotlivých oblastí mediácie. Vzdelávanie je zamerané na základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a pravidiel správania sa mediátora. Absolvent získa osobitné kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení. Ovláda spisovanie zmlúv a vie po právnej a administratívnej stránke zabezpečiť agendu spojenú s výkonom mediácie.

Rodinná mediácia

Rozsah vzdelávania: 60 hodín (2 stretnutia po 3 dni)

Profil absolventa: absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a vie sa orientovať v právnych predpisoch rodinného práva. Vie aplikovať právne normy do oblasti rodinnej mediácie pri výkone mediačnej činnosti. Ovláda spisovanie zmlúv a vie po právnej a administratívnej stránke zabezpečiť agendu spojenú s výkonom rodinnej mediácie.Vie sa orientovať v problematike sociálno-právnej ochrany detí, psychológie dieťa, vie identifikovať najlepší záujem dieťaťa.

Vstupné vzdelanie:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- absolventka/absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu „mediátor“.

Terapeutické techniky, modul: ERGOTERAPIA

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni, druhé stretnutie 4 dni)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Cieľ vzdelávacej aktivity je sprostredkovať kombinovanou formou vzdelávania základné vedomosti o ergoterapii a ergoterapeutických činnostiach, ako aj základných pojmoch používaných pri ich využití. Účastník sa prostredníctvom praktických cvičení a ukážok oboznámi s možnosťou efektívneho využitia ergoterapie v poradenskej a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami. Modul poskytne účastníkovi širší pohľad na využitie ergoterapie s terapeutickým zameraním. Využitie ergoterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi problémami.

Terapeutické techniky, modul: ARTETERAPIA

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni, druhé stretnutie 4 dni)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou vzdelávania základné vedomosti o arteterapii a arteterapeutických technikách, ako aj základných pojmoch používaných pri ich využití. Poslucháči sa oboznámia s teoretickými rámcami arteterapie, prostredníctvom praktických cvičení bude poukázané na možnosti efektívneho využitia arteterapie v poradenskej a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami. Využitie arteterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi problémami.

Sociálno-psychologický výcvik

Rozsah vzdelávania: 160 hodín (5 stretnutí po 3 dni)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Cieľ vzdelávacej aktivity je sprostredkovať účastníkom výcvikovou formou základné komunikačné zručnosti, ako predpoklad pre prácu s klientom v prostredí interakčných sociálnych väzieb. Cieľom výcviku je podpora sebareflexie a poskytnutie spätnej väzby v súvislosti s prehodnotením vlastných kompetencií pre prácu s klientom a samostatnom fungovaní v sociálnej skupine. Účastníci sa oboznámia s rôznymi komunikačnými technikami a získajú zručnosti ako zvládať rôzne záťažové situácie. Cieľom sociálno–psychologického výcviku je aj odhalenie možností a predpokladov jednotlivcov pre skupinovú prácu a prácu v odbornom tíme.

Misijná a rozvojová spolupráca

Rozsah vzdelávania: 200 hodín (4 stretnutia po 3 dni; 2 stretnutia po 4 dni)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa najmä v humanitných odboroch: sociálna práca, sociológia, pedagogika, andragogika, antropológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, teológia a pod.
Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu získa profesionálne predpoklady na výkon praktických misijných a rozvojových činností, vrátane komunitných sociálnych a humanitárnych činností, na interdisciplinárnej, interkulturálnej a interreligióznej úrovni v rámci misijných a rozvojových projektov na Slovensku ako aj v zahraničí, najmä v krajinách chudobného Juhu. Je pripravený založiť, viesť a udržať misijný alebo rozvojový projekt a pracovať v skupine, v komunite ako člen multidiscipninárneho tímu, ako aj na individuálne.

Krízová intervencia

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni; 2 stretnutie 4 dni)

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia.

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu získa poznatky v oblasti sociálno-psychologických príčin a dôsledkov krízy, typológie krízových situácií a teoreticko-praxeologických východísk krízovej intervencie. Rozšíri si odborné, legislatívne a organizačné poznatky pri vykonávaní krízovej intervencie v zariadení na výkon rozhodnutia súdu. Prehĺbi si vedomosti ohľadom diagnostikovania a multidisciplinárnej intervencie v krízových situáciách vzhľadom na vybrané cieľové skupiny – deti, dospelé osoby ohrozené domácim násilí, hromadnými nešťastiami alebo humanitárnymi krízami. Pozná osobitosti poskytovania krízovej intervencie prostredníctvom telekomunikačných technológií. Vie operatívne identifikovať a komplexne posúdiť krízovú situáciu jednotlivca alebo rodiny a mieru jej ohrozenia; zaangažovať kľúčových aktérov pre operatívne riešenie krízovej situácie a použiť vhodné intervenčné nástroje pomoci. Osvojí si psychohygienické stratégie podpory krízového pracovníka.

Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou

Rozsah vzdelávania: 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)
Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia.

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu pozná aktuálny stav v oblasti látkových a nelátkových závislostí na Slovensku a v zahraničí, je oboznámený s vývojom závislosti, jej príčinami a dôsledkami. Je schopný analyzovať rôzne spôsoby poskytovania resocializačnej starostlivosti z oblasti práce s osobou so závislosťou a jej integráciu do spoločnosti na Slovenku a v zahraničí. Má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na úlohy resocializačného strediska a jeho každodennej činnosti (terapeutická komunita, skupinová terapia, individuálne sprevádzanie klienta), získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na sociálno-psychologickú, poradenskú a terapeutickú prácu s klientom a špecifické potreby vybraných cieľových skupín (deti, mladiství, osoby vo výkone trestu, matky s deťmi a pod.). Je pripravený na výkon resocializačnej starostlivosti s klientom so závislosťou, vie spolupracovať v interdisciplinárnom tíme odborníkov z iných profesií a zároveň sa naučí spolupracovať s inými subjektmi v prospech zabezpečenia resocializačnej starostlivosti.

Terénna sociálna práca a streetwork

Rozsah vzdelávania: 90 hodín (3 stretnutia po 3 dni)
Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo v odboroch iných pomáhajúcich, humanitne orientovaných študijných odboroch

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti z oblasti sociálnej práce so závislým klientom alebo klientom s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise, naučí sa využívať formy a metódy sociálnej práce s cieľovou skupinou závislých klientov alebo klientov s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise. Pozná efektívne princípy práce a profesionality potrebnej pre prácu so závislým klientom alebo klientom s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise. Prostredníctvom svojich získaných zručností bude vie efektívne komunikovať a podporovať rozvoj ľudského potenciálu svojich klientov. Je pripravený na výkon sociálnej práce so závislým klientom alebo klientom s rizikovým správaním smerom k rozvoju závislostí či rozvoju účasti v sexbiznise. Je schopný efektívne spolupracovať s inými subjektmi a podporovať ich spoluúčasť v prospech komplexného riešenia sociálnych kolízií, situácií, udalostí a sociálnych problémov klientov. Vie sa orientovať v systéme tímovej spolupráce v rámci interdisciplinárneho tímu odborníkov z iných profesií. Uplatní sa v organizáciách tretieho sektora, poskytujúcich služby zamerané na terénnu sociálnu prácu , ako aj pri výkone štátnych a samosprávnych úloh v oblasti integrácie cieľovej skupiny do spoločnosti

Manažment kvality v sociálnych službách

Rozsah vzdelávania: 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)

Profil absolventa po ukončení:
Vedomosti:
Absolvent/ka VP získa základný prehľad a všeobecné vedomosti z oblasti manažérstva kvality, procesného riadenia, bude vedieť uplatniť manažérstvo kvality pri poskytovaní sociálnych služieb a vytvoriť systém riadenej dokumentácie podmienok kvality v zmysle zákona o sociálnych službách.
Zručnosti:
Absolvent/ka získa zručnosti aplikovať zásady manažérstva kvality v rámci riadenia, popísať a riadiť procesy v zariadení sociálnych služieb, vytvoriť a riadiť dokumentáciu podmienok kvality.
Kompetencie:
Absolvent/ka na základe získaných vedomostí a zručností bude pripravený/á na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách a viesť tím pracovníkov a užívateľov sociálnych služieb v procese skvalitňovania sociálnych služieb.
Uplatnenie:
Absolvent/ka VP môže pôsobiť ako manažér/ka kvality v sociálnych službách, koordinovať proces manažérstva kvality v zariadení sociálnych služieb.

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných odboroch zameraných na prípravu pracovníkov pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, psychológia, pedagogika, andragogika, právo, teológia, medicína a pod.) alebo manažment.

Odkazy

Prohuman

Vedecko-odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.skProSurvey

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.
www.prosurvey.sk