Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Etický kódex supervízie


Etický kódex supervízie vznikol z požiadavky supervízorov, účastníkov supervízneho výcviku a odberateľov supervízie. Jeho ašpiráciou je skvalitnenie eticky citlivej praxe výkonu supervízie. Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov odporúča, aby tento kódex bol súčasťou supervízneho kontraktu resp. komplexného programu supervízie v organizácii.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia – absolventi akreditovaného vzdelávania v supervízii,

Dovoľujeme si vás upozorniť na prijatie Etického kódexu supervízie, ktorý by mal napomôcť korektnému vystupovaniu supervízora, ale aj objednávateľa pri formulovaní kontraktu supervízie ako aj samotnému supervíznemu procesu. Prijatie Etického kódexu supervízie vytvára predpoklad k skvalitneniu supervíznej práce a k jej efektívnemu uplatneniu v supervíznej praxi.

Milan Schavel – Andrej Matel, supervízori a lektori Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Prílohy:
Etický kódex supervízie (PDF, 250 KB)

Zoznam supervízorov (PDF, 270 KB)

Tags

Vedecko-odborný internetovým recenzovaný a indexovaný časopis - sociálna práca, sociálne služby, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.sk

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.