Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

O nás


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety (ďalej len „vysoká škola, VŠ") je súkromná neuniverzitná vysoká škola so sídlom v Bratislave. VŠ pôsobí ako nezisková organizácia registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave dňa 21.10.2002 pod č. OVVS-673-/54/2002-NO pod názvom Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Zakladateľmi neziskovej organizácie VŠ sú súkromné osoby v spolupráci s Nadáciou na podporu výchovy a vzdelávania na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá je zriadená a zaregistrovaná v zmysle zákona o nadáciách na Ministerstve vnútra SR. Zakladatelia založili právnickú osobu podľa odseku 2 v právnej forme ako neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Právnická osoba podľa odseku 2 je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola na základe udelenia štátneho súhlasu vládou Slovenskej republiky uznesením č. 891 z 24. 9. 2003 s účinnosťou od 24. 9. 2003. Vysoká škola okrem akreditácie v Slovenskej republike disponuje aj medzinárodnou akreditáciou.

Dlhodobým poslaním a cieľom VŠ je napomôcť integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie v oblasti zdravotníckeho vysokého školstva a výchova zdravotníckych pracovníkov, a to najmä v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, zubnej techniky, rehabilitácie, laboratórnych a vyšetrovacích metód pre domáce, štátne, verejné, súkromné, cirkevné a zahraničné zariadenia a štátne, verejné, súkromné, cirkevné zariadenia sociálnej práce a misie v zahraničí. VŠ pôsobí v duchu kresťanského humanizmu so zameraním na základné princípy kresťanskej zdravotníckej etiky a šíri odkaz sv. Alžbety, bratislavskej rodáčky, slúžiť chorým a chudobným bez rozdielu rasy, národnosti a náboženskej orientácie. Vysoká škola zabezpečuje vzdelávanie, vedeckú výchovu a vedecký výskum ako aj praktické činnosti u študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Vzdelávacie aktivity vykonávame v našich priestoroch v mestách:
- Bratislava
- Partizánske
- Banská Bystrica
- Prešov

Vzdelávanie sa primárne realizuje v Bratislave. V prípade, že sa naplní min. počet účastníkov 12, otvoríme kurz v Partizánskom, Banskej Bystrici, Prešove alebo kdekoľvek na Slovensku.

Kurzy v Bratislave prebiehajú na adrese:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, pracovisko Polianky
Pod brehmi 5317/6, 841 01 Karlova Ves

Ubytovanie a stravu počas kurzov neposkytujeme.

Vedecko-odborný internetovým recenzovaný a indexovaný časopis - sociálna práca, sociálne služby, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.sk

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.